คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจุฑามาศ สุทะปัญญา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเอื้อการย์ สังวรารัตนกุล
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคณาธิป จึงเจริญ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลลิตา ดำรงกิจไพศาล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรนภัส แซ่ตั๊น
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนลินนิภา ท่าเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลจิรา สุขหอม
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนาภา นนลือชา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพีราภาร์ มธุพจน์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเปรมปภา สีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรเชษฐ์ วชิรวิทยกุล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลญารัตน์ บุกบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภาวิณี สมผล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนฤมล ปลั่งประมูล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอมราภรณ์ พรมณี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมลทิรา จรูญผล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กศศิภา ฉัตรเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิพปภา ประภากุล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรวิวรรณ หวังผล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธันยธรน์ ชัยวรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงคุณัญญา แซ่เฮ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1