ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางณภัทร พรหมบรรดาโชค
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเสาวนีย์ คอแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3