ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางณภัทร พรหมบรรดาโชค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเสาวนีย์ คอแก้ว
ครู คศ.1

ปรัชญากร กัญญะลา
ครู คศ.1