ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณภัทร พรหมบรรดาโชค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเสาวนีย์ คอแก้ว
ครูผู้ช่วย

ปรัชญากร กัญญะลา
ครูผู้ช่วย