กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางณภัทร พรหมบรรดาโชค
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเสาวนีย์ คอแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3