ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางมะโน อินทร์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเพ็ญศิริ บุหงาเกษมสุข
ครู คศ.3