ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางชาลินี  ธนกิจการเกษตร
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสายสมร แซ่ลี้
ครู คศ.1

นางสาวนงลักษณ์ ประภากรวนิชกร
ครู คศ.1