ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางชาลินี  ธนกิจการเกษตร
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสายสมร แซ่ลี้
ครู คศ.1

นางสาวนงลักษณ์ ประภากรวนิชกร
ครู คศ.1