ปฐมวัย

นางชาลินี  ธนกิจการเกษตร
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสายสมร แซ่ลี้
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนงลักษณ์ ประภากรวนิชกร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2