พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.      พัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.     ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

3.    พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน  ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.     พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  นำความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง