คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล เลิศประเสริฐเวช
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิศาลประชานุกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุ้นทง คุณยิ่งใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายยศธน ตุลาผล
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปะครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : องค์กรปะครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ วรีพุฒซ้อน
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ กุลชัยวิวัฒน์กิจ
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรสิทธิ์ จันทร์จิระวิทยา
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงศ์ เกษตรทวีทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายณพล ตรีสุดากุล
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ พันธ์พิจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมะโน อินทร์เจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ สังวรารัตนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญวิทย์ ขุนณรงค์
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน สิริคชารุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง