ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล เลิศประเสริฐเวช
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ เกษตรทวีทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางมะโน อินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญชัย กรณีกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสาธิต ตุลาผล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย ชลเกียรติภูม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิศาลประชานุกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพิราณี ตั้นวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญชัย ชลวิริยะกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : คุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ ศิริวรวาท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : คุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญวิทย์ ขุนณรงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : คุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย เหลืองอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : คุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาณี พฤกษาทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : คุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุ้นทง คุณยิ่งใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : คุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง
ตำแหน่ง : กรรมการ