กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางช่อชบา นาคบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปรียาภา พานเพ็ชรภากร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 038-219196
อีเมล์ : preeyapa.pan@gmail.com