ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางช่อชบา นาคบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่
ครู คศ.3

นางสาวปรียาภา พานเพ็ชรภากร
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์จิรา อำคา
ครูผู้ช่วย