ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางช่อชบา นาคบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปรียาภา พานเพ็ชรภากร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1