ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพรรษิษฐ์ สังข์ทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิรา โอบอ้อม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3