กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพรรษิษฐ์ สังข์ทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 08-6112-4314
อีเมล์ : sangthong_t@hotmail.com

นางจิรา โอบอ้อม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3