เป้าประสงค์
เป้าประสงค์

                   เป้าประสงค์

1.      โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.     นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

3.    ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4.     ผู้เรียน  ได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยีและมีคุณธรรม  จริยธรรม

5.    ครู  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

6.    นักเรียนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน