ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
นางเพ็ญศิริ บุหงาเกษมสุข
ชื่อ-สกุล
นางเพ็ญศิริ    บุหงาเกษมสุข
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลหนองใหญ่
สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต 1
 
นางกาญจนา วรีพุฒซ้อน
ชื่อ-สกุล
นาง กาญจนา    วรีพุฒซ้อน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลหนองใหญ่
สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต 1