ประวัติโรงเรียน
1.1 ข้อมูลทั่วไป

1) โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ (ศิริวรราษฎร์บำรุง) ตั้งอยูหมู่ที่ 1 ตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20190โทรศัพท์   038-219196 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  1
2) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

3) มีเขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6

1.2 ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2508 โดย นายประจวบศิริวรวาทได้มอบที่ดินจำนวน 2ไร่พร้อมอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลังเพื่อใช้เป็นที่ทำการสอนพ่อค้าและประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและให้นายประจวบ  ศิริวรวาทเป็นผู้อุปการะโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 83 คน
ต่อมาในปี พ.ศ.2509 โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการให้สร้างอาคารเรียนแบบ 008 ขนาด 4 ห้องเรียน 1หลังเป็นเงิน 80,000 บาทสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญศึกษา 1หลังเป็นเงิน 15,000 บาทนายประจวบศิริวรวาทได้บริจาคที่ดินเพิ่มให้อีก 13 ไร่รวมเป็น 15 ไร่พ่อค้าประชาชนได้ร่วมกันบริจาคสมทบในการก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครูเพิ่มอีกเป็นเงิน 101,500 บาทการก่อสร้างได้แล้วเสร็จคิดเป็นมูลค่า 196,500 บาทพร้อมทั้งได้จัดสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมให้อีก1หลัง จำนวน 4 ที่นั่งเป็นเงิน 20,000 บาทและทางราชการได้อนุมัตินามว่า“โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(ศิริวรราษฎร์บำรุง)”
พ.ศ.2511 นายประจวบศิริวรวาทและพ่อค้าประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างหอประชุมให้แก่โรงเรียนซึ่งมีขนาด 12 / 33 เมตรหลังคามุงสังกะสีฝากระดาน 1หลังคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000บาท
พ.ศ.2513 โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณพิเศษจากสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เงินมาทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 6 ห้องเรียน 1หลังเป็นเงิน 240,000 บาทนายประจวบศิริวรวาทและพ่อค้าประชาชนได้ร่วมกันบริจาคสมทบอีกเพื่อต่อเติมอาคารชั้นล่างอีก 6 ห้องเป็นเงิน 272,400 บาทรวมเป็นเงินที่ใช้ก่อสร้างอาคารหลังนี้ทั้งสิ้น 512,400 บาทและได้ก่อสร้างส้วม อีก 1 หลัง 5 ที่นั่งคิดเป็นเงิน 7,000 บาท
พ.ศ.2516 นายประจวบศิริวรวาทพ่อค้าประชาชน ข้าราชการ กำนันใหญ่บ้านได้บริจาคเงินอีกส่วนหนึ่งสร้างพลับพลาที่ประทับรับเสด็จ
พ.ศ.2520 โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 8 ห้องเรียนเป็นเงิน 450,000 บาท นายประจวบศิริวรวาทพร้อมด้วยพ่อค้าประชาชน และกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันบริจาคสมทบในการก่อสร้างชั้นล่างเพิ่มเติมอีก 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 640,000 บาท
ต่อมาทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นจำนวน เงิน200,000 บาทให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบสปช. 202 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน 2529 และแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2529 สามารถใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน
เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2531โรงเรียนได้ก่อสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียนขึ้น 1 หลัง
โดยนายวราวรวิทย์สิทธิกุล ได้มาดำเนินการก่อสร้างให้เนื่องจากได้รับการบริจาคทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาคือ
       1.นางคิ้มเจนจิระวัฒนา 15,000 บาท
       2.นายกมลแซ่ลี้ 15,000 บาท
       3.นางสาวเนียมรถทอง 15,000 บาท
       4.ตระกูลพรหมศิริ (นายสุระสิทธิ์  พรหมศิริ) 15,000 บาท
       5.นายวรานางสุนีย์วรวิทย์สิทธิ์กุล 15,000 บาท
ในเดือนกันยายน 2531 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสนามกรีฑา 400 เมตรพร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่เป็นเงิน 120,000 บาทและได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในเดือนธันวาคม 2531 นับเป็นสนามกรีฑาแห่งแรกในอำเภอหนองใหญ่
เดือนกันยายน 2537 โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสภาตำบลหนองใหญ่ให้ดำเนินการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลจำนวน 1สนามงบประมาณ 30,000 บาท และโรงเรียนได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537
ในเดือน มิถุนายน 2538 โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)จำนวน 1,400,000 บาทให้ดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาขนาดมาตรฐานและได้สร้างเสร็จเป็นที่เรีบยร้อยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2539
ต่อมาในเดือนกันยายน 2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในงบพัฒนาพิเศษจำนวน 157,500 บาทให้ดำเนินการขยายโรงอาหารและได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2539 แล้วเสร็จเมื่อวันที่11ตุลาคม 2539
ในเดือนกันยายน 2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณให้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา ในวงเงิน 64,470บาท และได้ดำเนินการเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2539
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2540 โรงเรียนไดรับงบประมาณให้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวงเงินงบประมาณ 44,707 บาทและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์วงเงินงบประมาณ 39,980 บาทและได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2540
ต่อมาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาพิเศษของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 734,000 บาทให้ดำเนินการก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลติกคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียนรวมระยะทางยาว 332 เมตรกว้าง 6 เมตรโดยได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 9สิงหาคม 2540 และแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบจากสปจ.ชลบุรีจากงบประมาณพิเศษของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านการอนุมัติของ สปช. วงเงิน 102,400 บาททางโรงเรียนได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 กันยายน2541 และแล้วเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541
เดือนมีนาคม 2542 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านหนองใหญ่(ศิริวรวาษฎร์บำรุง)เป็นชื่อ “โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ (ศิริวรวาษฎร์บำรุง)ซึ่งเป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตมหามงคลอนุบาลชลบุรี
เดือนพฤษภาคม 2542 นางกี่ตั๊นวิเศษได้บริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้างห้องสุขาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลขนาด 3 ที่นั่งพร้อมที่อาบน้ำมูลค่า 50,000 บาทและได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2542
เดือนพฤษภาคม 2543 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ 008 ขนาด 4 ห้องเรียนจำนวน 1หลังและหอประชุมอีก 1 หลังเนื่องจากชำชุดทรุดโทรมไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ได้กรอปกับโรงเรียนได้รับงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช. 105/29 จำนวน 1หลังงบประมาณ 1,777,000 บาทและเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2543 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 กันยายนพ.ศ. 2543 และได้รับงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจำนวน 2,618,000 บาทให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบสปช. 206/26 จำนวน 1หลังเพื่อทดแทนอาคารเรียนแบบ 008 และหอประชุมที่ได้ทำการรื้อถอนไปแล้วเริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 8 พฤษภาคม 2543 การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2543
ในเดือนกรกฎาคม 2544 โรงเรียนได้รับงบประมาณบริจาคจากมูลนิธิการศึกษาอำเภอหนองใหญ่ (ประจวบ-ราษฎร์อนุสรณ์)จำนวน 88,910 บาทให้ดำเนินการก่อสร้างสวนหย่อมแหล่งเรียนรู้รอบเรือนพยาบาลและโรงเรียนได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2544
ในเดือนมกราคม 2545 โรงเรียนได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยนายภิญโญตั๊นวิเศษจำนวน 450,000 บาทให้ดำเนินการก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนและศาลาพักร้อนจำนวน1หลังแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2545
ในเดือน สิงหาคม 2547 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจำนวน 8,280,000 บาทให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียนพร้อมห้องพักครูและห้องน้ำแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548
ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6 คนผู้บริหาร คนปัจจุบันคือนายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุงย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อเดือนตุลาคมพ.ศ. 2547 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่มีพื้นที่ทั้งสิ้น 31 ไร่ 1งาน 18 ตารางวามีอาคารเรียน 4 หลังอาคารอเนกประสงค์ 1หลังหอประชุม1หลังส้วม 2 หลัง 13 ที่โรงอาหาร 1 หลัง เรือนพยาบาล 1 หลัง (สร้างเอง)
 
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  504  คน  จำนวนห้องเรียน  16 คน  จำนวนครู  22 คน  ครูจ้างสอน  3  คน ครูธุรการ  1  คน  นักการภารโรง  1  คน 
 
 
1.3 ที่ตั้ง

     ตั้งอยู่หมู่ที่  1   ตำบลหนองใหญ่  อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี  ห่างจากสำนักงานเทศบาล ตำบลหนองใหญ่ 500 เมตร
 

1.4 ขนาดพื้นที่

โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น 31  ไร่  1  งาน 18 ตารางวา  แปลงเดียวติดต่อกันตลอด

การเรียนการสอน

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

คำขวัญโรงเรียน

ความรู้ดี  มีประชาธิปไตย  พลานามัยดีเด่น  เน้นคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน

ขาว  -  แดง

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ดอกบัว

คติพจน์

คิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำ

ปรัชญาของโรงเรียน

นฺตถิ ปญญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สภาพชุมชนโดยรวม

1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองอยู่ในเขตเทศบาลตำบล หมู่ที่  1  มีประชากรประมาณ  2,050  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  สำนักงานเทศบาลตำบล  ตลาดสด  ธนาคาร  ที่ทำการไปรษณีย์ อาชีพหลักของชุมชน คือ  ค้าขายและเกษตรกรรม   เนื่องจาก  เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นที่ราบ  ประชากร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ ประเพณี   ศิลป วัฒนธรรม  ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  ประเพณีวิ่งควาย  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  เป็นต้น

2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา

      ประกอบอาชีพ   รับจ้างทั่วไป   ร้อยละ 80 

      นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  98  

      ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี  30,000   บาท

      จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว     5   คน

3)  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้สำนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่ จึงได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการ จัดการศึกษาจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นอย่างดี ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนจึงเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนและอาศัยอยู่บริเวณรอบนอกซึ่งห่างออกไป  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป  มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ไม่แน่นอน  ส่วนหนึ่งอพยพย้ายถิ่นมาจากภาคอีสานเพื่อมารับจ้างทำงานในชุมชนที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  การเลี้ยงไก่  การทำไร่อ้อย  การทำสวนยางพารา เป็นต้น  ส่งผลให้มีอัตราการย้ายเข้า-ย้ายออก  ของนักเรียนสูง  และเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้ผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาเท่าที่ควร

 

ระบบโครงสร้างการบริหาร

     โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่มีโครงสร้างการบริหารงานซึ่งแบ่งออกเป็น  4  งาน  ได้แก่  งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ในแต่ละงานจะมีหัวหน้างานและทีมงานซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 และของโรงเรียนโดยสอดคล้อง เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ผู้บริหารมีแนวความคิดและหลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มีเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติของบุคลากรทุกฝ่าย มีการบริหารงานและการควบคุมตามวงจรการทำงานแบบ  PDCA  ในทุกกิจกรรมที่มีการดำเนินงาน จะมีการกำกับ  ติดตามการประเมินการทำงานเป็นระยะ ๆ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบและรายงานผลให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ โรงเรียนได้สร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ดีต่อการพัฒนาการศึกษาให้แก่บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล