ศูนย์ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.99 KB
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.78 KB
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.99 KB
การขอผ่อนผันให้นักเรียนเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.82 KB
การขอลาออกนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.3 KB
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.28 KB
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.83 KB
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.55 KB