ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกิตติชัย โพธิศรางกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวปณัตถ์ภรร์ เจริญรัตนมงคล
ครูผู้ช่วย