ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกิตติชัย โพธิศรางกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางปณัตถ์ภรร์ ปัทมาลัย
ครู คศ.2

นายณัฐกร วรีพุฒซ้อน
ครูอัตราจ้าง

นายปัทพงศ์ ปัทมาลัย
ครูอัตราจ้าง