ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกิตติชัย โพธิศรางกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวปณัตถ์ภรร์ เจริญรัตนมงคล
ครู คศ.1

นายณัฐกร วรีพุฒซ้อน
ครูอัตราจ้าง