ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดาวูด หวังแจ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจันทิมา ศรีโชติ
ครู คศ.1

นางสาวอิศราภรณ์ การี
ครู คศ.1

นางสาว พิมพิไลย์ คงเพชร
ครูผู้ช่วย