ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดาวูด หวังแจ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววภรณ์ รังษี
ครู คศ.1

นางจันทิมา ศรีโชติ
ครู คศ.1