กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดาวูด หวังแจ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0831992639
อีเมล์ : dawood.wj@gmail.com

นางจันทิมา ตั้งเพิ่มพูนสมบัติ
ครู คศ.2

นางสาว พิมพิไลย์ คงเพชร
ครู คศ.1