ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนภัทร พรหมบรรดาโชค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกาญจนา วรีพุฒซ้อน
ครู คศ.3

ฐิติรัตน์ เอี่ยมสำอางค์
ครู คศ.1

นางสาว จาริยา คนคิด
ครู คศ.1

นาย ยุทธนา ปัสพล
ครูผู้ช่วย