ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนภัทร พรหมบรรดาโชค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกาญจนา วรีพุฒซ้อน
ครู คศ.3

ฐิติรัตน์ เอี่ยมสำอางค์
ครูผู้ช่วย