กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนภัทร พรหมบรรดาโชค
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

ฐิติรัตน์ เอี่ยมสำอางค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1