วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง  โดยบริหารงานแบบมีส่วนร่วม   เน้นพัฒนาบุคลากรทั้งระบบและใช้เทคโนโลยีให้มีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง