ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสมพิศ ทวันเวช
อัตราจ้าง

นางสาวดวงใจ ไพบูรณ์สุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารดา ขอเจริญ
อัตราจ้าง