ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวดวงใจ ไพบูรณ์สุข
ครู คศ.1

นางสาวสมพิศ ทวันเวช
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3