กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสมพิศ วันศรี
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปารวี วรรณภูมิ
ครูอัตราจ้าง

นางเอมอร ชีสวรรค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2