ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสมพิศ ทวันเวช
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปารวี วรรณภูมิ
ครูอัตราจ้าง

นางเอมอร ชีสวรรค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2