การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558
01การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.13 KB
02การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.92 KB
03การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.13 KB
04การขอผ่อนผันให้นักเรียนเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.96 KB
05การขอลาออกนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.44 KB
06การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.42 KB
07การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.97 KB
08การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.69 KB