บุคลากรอื่นๆ

นางสาวลภัจภรณ์ ธีรนันท์ภักดิ์
ธุรการ

นางสาวปิยเรศน์ ลิ้มประเสริฐ
ครูพี่เลี้ยง